Thesis + antithesis = synthesis, a hybrid. Satan’s fond of those.

3 thoughts on “Thesis + antithesis = synthesis, a hybrid. Satan’s fond of those.

Comments are closed.